Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 •   17/10/2023 05:35:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.000748Số quyết định:318/QĐ-BNVTên thủ tục:Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đìnhCấp thực hiện:Cấp XãLoại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vực:Thi đua - khen thưởng

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 •   17/10/2023 05:34:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000337
Số quyết định:318/QĐ-BNV
Tên thủ tục:Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Thi đua - khen thưởng

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 •   17/10/2023 05:32:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000346.000.00.00.H36
Số quyết định:1999/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Thi đua - khen thưởng

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 •   17/10/2023 05:29:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã TTHC: 1.000775.00 0.00.00.H47
Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởngBước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.\- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến công tác nội vụ

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 •   17/10/2023 05:28:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.001167
Số quyết định:199/QĐ-BNV
Tên thủ tục:Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Tôn giáo Chính phủ
Trình tự thực hiện:
Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 •   17/10/2023 05:27:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.\ - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 •   17/10/2023 05:26:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
- Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 •   17/10/2023 05:25:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
- Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 •   17/10/2023 05:22:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
- Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật 02/2016/QH14
Nghị định 162/2017/NĐ-CP

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 •   17/10/2023 05:20:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
- Điều 43 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2016.- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 •   17/10/2023 05:16:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã TTHC: 1.001078.000.0 0.00.H47
- Điều 43 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2016.- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 •   17/10/2023 02:20:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.001055
Số quyết định:199/QĐ-BNV
Tên thủ tục:Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Tôn giáo Chính phủ

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 •   17/10/2023 02:20:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.001028.000.00.00.H48
Số quyết định:1825/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Tôn giáo Chính phủ

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 •   17/10/2023 02:18:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000509.000.00.00.H48Số quyết định:1825/QĐ-UBNDTên thủ tục:Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngCấp thực hiện:Cấp XãLoại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vực:Tôn giáo Chính phủ

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ

LIÊN KẾT
Dịch vụ công quốc gia
DỊCH VỤ CÔNG QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Q OFFICE QUẢNG NAM
NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
DU LỊCH QUẾ SƠN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập168
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm167
 • Hôm nay6,614
 • Tháng hiện tại36,011
 • Tổng lượt truy cập9,506,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây