Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 •   17/10/2023 09:44:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000350
Số quyết định:2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 •   17/10/2023 09:43:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000333
Số quyết định:2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 •   17/10/2023 09:42:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000373
Số quyết định:2238/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục công nhận hòa giải viên
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 •   17/10/2023 09:41:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001449.000.00.00.H36
Số quyết định:1644/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 •   17/10/2023 09:34:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001457
Số quyết định:QĐ/0001-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

 •   17/10/2023 09:34:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.003005
Số quyết định:169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Nuôi con nuôi

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 •   17/10/2023 09:33:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001255
Số quyết định:169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Nuôi con nuôi

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 •   17/10/2023 09:32:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001263
Số quyết định:169/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Nuôi con nuôi

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 •   17/10/2023 09:31:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000942
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cấp thực hiện:Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 •   17/10/2023 09:30:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000927
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp thực hiện:Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 •   17/10/2023 09:28:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000913
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Cấp thực hiện:Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 •   17/10/2023 09:28:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001009
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 •   17/10/2023 09:24:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001406
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 •   17/10/2023 09:23:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001016.000.00.00.H36
Số quyết định:1644/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực di chúc

 •   17/10/2023 09:22:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001019
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực di chúc
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 •   17/10/2023 09:21:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001035
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 •   17/10/2023 09:20:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000884
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Cấp thực hiện:Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 •   17/10/2023 09:19:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000843
Số quyết định:1329/QĐ-BTP
Tên thủ tục:Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Cấp thực hiện:Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Cấp bản sao từ sổ gốc

 •   17/10/2023 09:18:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000908.000.00.00.H39
Số quyết định:1504/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Cấp thực hiện:Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ quan khác
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Chứng thực

Các tin khác

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ

LIÊN KẾT
Dịch vụ công quốc gia
DỊCH VỤ CÔNG QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Q OFFICE QUẢNG NAM
NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
DU LỊCH QUẾ SƠN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập156
 • Hôm nay6,614
 • Tháng hiện tại34,123
 • Tổng lượt truy cập9,504,421
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây